top of page
  • Facebook
  • Instagram

נימפאה 'מרליאצאה כרומטלה'

Nymphea marliacea 'Chromatella'

משפחה:

הנופריים

מוצא:

מוצא אקלימי: ממוזג

  • פורחת מן האביב עד הסתיו בצהוב בהיר

  • שמש מלאה או חצי יום שמש

  • עומק בריכה/ מיכל: 80-45 ס"מ

  • העלים נעלמים בחורף ומתחדשים באביב

  • צמח בסלסילה זקוק לחלוקה ולשתילה מחדש אחת לשנתיים-שלוש

  • מתאימה גם למיכל אך רצוי לחלק ולשתול מחדש מדי שנה

  • ריבוי ע"י חלוקה

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page